Algemene voorwaarden Beauty Masters treatment store

1. Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty Masters treatment store en een cliƫnt waarop Beauty Masters treatment store deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Beauty Masters treatment store zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Beauty Masters treatment store zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliƫnt inlichten over financiƫle consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken De cliƫnt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty Masters treatment store melden. Indien de cliƫnt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty Masters treatment store het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliƫnt berekenen.

4. Betaling Beauty Masters treatment store vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliƫnt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of met pin/creditcard te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy De cliĆ«nt voorziet Beauty Masters treatment store vĆ³Ć³r de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstyliste/schoonheidsspecialiste/dieetcoach aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliĆ«nt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beauty Masters treatment store neemt de persoonlijke gegevens van de cliĆ«nt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Beauty Masters treatment storeĀ  behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliĆ«nt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beauty Masters treatment store zal gegevens van de cliĆ«nt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliĆ«nt.

6. Geheimhouding De medewerksters van Beauty Masters treatment store zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliƫnt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliƫnt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de medewerkster verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid Beauty Masters treatment store is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagelstyliste/schoonheidsspecialiste/dieetcoach is uitgegaan van door de cliƫnt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beauty Masters treatment store is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliƫnt heeft meegenomen naar de salon.

8. Beschadiging & diefstal Beauty Masters treatment store heeft het recht van de cliƫnt een schadevergoeding te eisen indien de cliƫnt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beauty Masters treatment store meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten Indien de cliƫnt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beauty Masters treatment store en de behandelende nagelstyliste/schoonheidsspecialiste. Beauty Masters treatment store moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Beauty Masters treatment store de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliƫnt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliƫnt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Beauty Masters treatment store en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

10. Behoorlijk gedrag De cliƫnt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliƫnt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty Masters treatment store het recht de cliƫnt de toegang tot de treatment store te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11. Recht Op elke overeenkomst tussen Beauty Masters treatment store en de cliƫnt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.